آموزش استفاده از سیبمو


• بخش لینک ابزار ها

info_outline آموزش قرار دادن لینک اورلی در برنامه OBS و غیره:


برای قرار دادن لینک حمایت های عنوان دار طبق تصویر زیر عمل کنید:


برای قرار دادن لینک هشدار حمایت طبق تصویر زیر عمل کنید:


برای قرار دادن لینک ابزار هدف طبق تصویر زیر عمل کنید: